• Samlad Entreprenörskraft
 • Samlad entreprenörskraft

 •  

  VAD BETYDER SAMLAD ENTREPRENÖRSKRAFT FÖR OSS?

  Ernströmgruppen är ett ekosystem av företag och medarbetare som tillsammans bygger upp den affärsmodell vi kallar SAMLAD ENTREPRENÖRSKRAFT.

  Ekosystemet kan liknas vid en fruktträdgård med många olika arter, som alla har olika tillväxtmönster. Ett träd är högre, medan ett annat är mindre. Ett ger frukt tidigt, medan ett annat sätter fart först senare. Ett träd kan klara en torr sommar, ett annat en regnig vinter. På så sätt stöder deras olikheter varandra, risker sprids och de olika arterna bidrar till den biologiska mångfalden. Sköts trädgården rätt bär träden frukt varje år, samtidigt som träden kan fortsätta att växa över lång tid.

  Som i alla fruktträdgårdar, kräver varje unikt träd sin egen skötsel. Genom vår decentraliserade struktur får varje ledning ansvar och befogenheter att utveckla sitt träd så att det bär god frukt. Det engagemang och driv vi ser när en ledare får sköta om sitt eget träd är så mycket mer värt än de eventuella besparingar vi hade kunnat få genom centralisering och fokus på stordriftsfördelar.

  Samlad Entreprenörskraft

  Under året ser företagens ledningar och medarbetare till att trädkronorna är friska och bär frukt. Medan de fokuserar på allt ovan jord kan Ernströmgruppen AB, rötterna och jordmånen, verka utan att synas. Genom att vi fyller på med ny näring, vattnar och håller jorden uppluckrad ges rötterna och träden bästa möjligheter för att växa.

  Ernströmgruppen försöker skapa de bästa förutsättningarna för en god skörd och tillväxt i vår gemensamma fruktträdgård till glädje för idag, men även för kommande generationer.

  Man skulle med företagstermer kunna säga att vi kombinerar det bästa av två världar – entreprenörsanda och storföretagande. Från entreprenörens värld får vi ansvarstagande, effektiva beslutsgångar, ett starkt sälj- och kundfokus, samt ett stort personligt driv och engagemang. Från storföretagandet får vi strategisk långsiktighet, professionellt styrelsearbete, kompetensutveckling, inköpskraft och ekonomisk stabilitet.

  Detta är det vi kallar SAMLAD ENTREPRENÖRSKRAFT.

  • Lära av varandra och tänka i nya banor

  • För oss är varje bolag unikt och skall därför hanteras därefter, men vi vet också att ensam sällan är starkast. För att mindre bolag skall kunna behålla sin konkurrenskraft i framtiden behöver de både utmanas och stimuleras, men också få inspiration från andra som sitter i samma situation.

   Våra bolag arbetar i olika branscher, mot olika kundgrupper och med olika produkter – alla med olika erfarenheter. Därmed skapas en unik arena att lära av varandra för att finna nya framgångsrecept och affärsmöjligheter för sina verksamheter.

  • Beslut fattas bäst nära kunden

  • Vårt ekosystem bygger på att varje bolag har tydligt ansvar för sin resultaträkning, balansräkning och utveckling. Det är en starkt decentraliserad miljö där bolagens ledningar driver kompletta bolag och rapporterar till en kompetent och företagsanpassad styrelse. Denna filosofi attraherar inte bara de bästa affärsmänniskorna utan skapar också goda förutsättningar för bolagen att bättre möta kundernas olika behov och snabbt anpassa sig till omvärldens allt intensivare svängningar.

   Synergierna mellan våra bolag är ibland uppenbara, men vi tvingar inte på våra bolag några samarbeten. Istället erbjuder vi dem olika möjligheter till samarbeten, exempelvis inom inköp och kompetensutbyte. Det är sedan upp till varje organisation att själv avgöra om de ser en affärsmässig nytta i detta eller inte – allt för att bibehålla entreprenörsandan och det tydligt delegerade ansvaret av företagets resultat.

   Vår decentraliserade struktur kan tolkas som att vi inte bidrar till utvecklingen av bolagen. Inget kunde vara mer felaktigt. Skillnaden är bara hur vi gör det. Vår erfarenhet är att med tydlig förväntansbild och med duktiga, trygga ledare förverkligas behovsdrivna synergier. Det tar ibland längre tid, men blir ofta bättre.

   Dessutom så har vi ju inte bråttom – vi har ju ingen exitagenda utan bygger bolagen för kommande generationer.